เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic:เรารักกัน
เป้าหมาย(Understanding Goal):
- เข้าใจถึงความแตกต่างหลากหลายของแต่ละภูมิภาคทั้งทางด้านภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ฯลฯเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงต่อช่วงเวลา เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ เคารพ ยอมรับในความต่างนั้นและอยู่ร่วมกันอย่างศานติ
- เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงและการวิวัฒน์ของสังคมที่มีผลทั้งต่อความต้องการใช้ทรัพยากรอันจำกัด และวิถีการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป คุณค่า ความสำคัญของวิถี วัฒนธรรมดั้งเดิมที่งดงาม รวมทั้งตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรอันจำกัดสามารถจัดสรรมาใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

Week11

เป้าหมายรายสัปดาห์ :  สามารถสรุปสิ่งที่ตนเองเข้าใจและถ่ายทอดสู่ผู้อื่นได้อย่างมีเหตุผล น่าสนใจ รวมทั้งสามารถประเมินตนเองเพื่อพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องได้
Week
Input
Process
Output
Outcome
11

โจทย์  เผยแพร่องค์ความรู้
คำถาม
- นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการเรียนโครงงาน และจะนำเสนอผลงานให้ผู้อื่นรู้และเข้าใจได้อย่างไรบ้าง
สิ่งที่ทำดีแล้ว และสิ่งที่ควรปรับปรุงมีอะไรบ้าง

เครื่องมือคิด
- Brainstorms  กิจกรรมสรุปและเผยแพร่องค์ความรู้
- Card and Chart  สิ่งที่ดีแล้ว-สิ่งที่ควรพัฒนา
 สื่อ/อุปกรณ์
- กระดาษการ์ด
- บรรยากาศในห้องเรียน
- หนังสือนิทานประเทศไทย
- เพลงนิทานหิ่งห้อง

วันจันทร์
ชง
- ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการเรียนโครงงาน และจะนำเสนอผลงานให้ผู้อื่นรู้และเข้าใจได้อย่างไรบ้าง”
เชื่อม
นักเรียนวางแผนการนำเสนอผลงานให้ผู้อื่นรู้และเข้าใจ
วันอังคาร
ใช้
- นักเรียนและครูร่วมกันประเมินเพื่อสะท้อนผลงาน

วันพฤหัสบดี
ใช้
- นักเรียนแต่ละคนระดมความคิดวางแผนออกแบบสรุปองค์ความรู้ผ่านทางละคร

วันศุกร์
ใช้
-นักเรียนแต่ละคนระดมความคิดเขียน  สิ่งที่ทำได้ดี และ สิ่งที่ควรปรับปรุง เกี่ยวกับการเรียนโครงงาน
- นักเรียนแต่ละคนนำเสนอความเข้าใจหลังเรียน ผ่านการจัดนิทรรศการหนังสือนิทาน ละครบทบาทสมมุติ  การแสดง 4 ภาถ ให้เพื่อนๆ น้องๆ ผู้ปกครองได้ชม
- ครูและนักเรียนแลกเปลี่ยนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้
-นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ชิ้นงาน
- ตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้
หนังสือนิทานภูมิภาคของประเทศไทย
สรุปการเรียนรู้ราย
สัปดาห์

- ภาระงาน
- เขียนสิ่งที่ดีแล้วสิ่งที่ควรปรับปรุง
นำเสนอความเข้าใจหลังเรียน ผ่านกิจกรรมนิทรรศการสรุปองค์ความรู้
เขียนตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้
   
ความรู้
- สรุปสิ่งที่ตนเองเข้าใจและถ่ายทอดสู่ผู้อื่นได้อย่างมีเหตุผล น่าสนใจ รวมทั้งสามารถประเมินตนเองเพื่อพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องได้
ทักษะ
ทักษะชีวิต
ใช้เครื่องมือในการสร้างชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
มีวิธีการวางแผนการแก้ไขปัญหาจากการทำงานและปฏิบัติได้อย่างเป็นขั้นตอน
ทักษะการจัดลำดับข้อมูล
- มีการเก็บข้อมูลด้วยวิธีที่หลากหลาย
- มีวิธีการในการศึกษาหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆได้อย่างครอบคลุม
- สามรถนำข้อมูลมาใช้ในการเรียนรู้และแก้ไขปัญหาสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้
ทักษะการสื่อสาร
- สามารถนำเสนอสิ่งที่เรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจผ่านกิจกรรมที่หลากหลายในรูปแบบต่างๆ
ทักษะการคิด
- คิดวางแผนการทำงานอย่างเป็นมีขั้นตอน
- มีความสนในและสามารถวางแผนการเรียนรู้ได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
- ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยการยอมรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายและแตกต่าง ของเพื่อนๆ
คุณลักษณะ
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
        - การเคารพยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- เชื่อมโยงจากสิ่งที่ได้พบเห็นสู่การเรียนรู้ผ่านการสร้างสรรค์ชิ้นงานที่หลากหลาย
- มีวินัยและมุ่งมั่นในการทำงานให้บรรลุตามเป้าหมาย

ตัวอย่างสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ของนักเรียน


ตัวอย่างชิ้นงาน
ประมวลภาพกิจกรรมการเรียนรู้


1 ความคิดเห็น:

  1. ในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ยของ Qurter1 พี่ๆป.3 ได้เรียนรู้การสรุปองค์ความรู้ทั้งหมดที่ได้เรียนรู้มาตลอด Qurter1 ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด"นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการเรียนโครงงาน และจะนำเสนอผลงานให้ผู้อื่นรู้และเข้าใจได้อย่างไรบ้าง" พี่ป.3 ช่วยกันระดมความคิดและวางแผนออกแบบสรุปองค์ความรู้โดยจะนำเสนอผ่านหนังสือนิทานประเทศไทยและนำเสนอผ่านละครโดยพี่ป.3 นำเสนอนิทานเกี่ยวกับหนอนไหมที่พี่ป.3 ช่วยกันเลี้ยง จากนั้นพี่ป.3 ก็ได้แบ่งกลุ่มกัน 4 กลุ่มกลุ่มล่ะเท่าๆกันเพื่อที่จะสรุปองค์ความรู้เรื่องประเทศไทยผ่านการแสดงกลุ่มที่ 1 การแสดงฟ้อนเล็บของภาคเหนือ กลุ่มที่2 แสดงการรำโปงลางของภาคอีสาน กลุ่มที่ 3 แสดงประกอบเพลงเกี่ยวข้าวของภาคกลาง กลุ่มที่ 4 แสดงลิเกฮูลูของภาคใต้ จากนั้นพี่ๆป.3 แบ่งหน้าที่กันซ้อมการแสดงที่พี่ๆได้เตรียมไว้อย่างตั้งใจและพี่ๆป.3 รวมกันร้องเพลงนิทานหิ่งห้อยร่วมกัน ในศุกร์พี่ๆป.3 ร่วมกันทำหมวกหนอนไหมของแต่ละคนเพื่อใช้ในการแสดงประกอบเพลงหิ่งห้อยจากนั้นครูให้นักเรียนเขียนสิ่งที่ทำได้ดีแล้วและสิ่งที่ควรปรับปรุงและสิ่งไหนที่ควรพัฒนาต่อ พอถึงเวลานำเสนอสรุปองค์ความรู้ที่เรียนเรียนรู้มานำเสนอต่อผู้ปกครอง ครู และพี่ๆน้องๆได้รับชมหลังจากการแสดงเสร็จครู นักเรียน ผู้ปกครองนั่งล้อมวงร่วมกันสะท้อนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ทำได้ดีแล้วและสิ่งที่ควรพัฒนาต่อ หลังจากนั้นครูให้นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 11 ครู นักเรียน ผู้ปกครองรับประทานอาหารร่วมกัน

    ตอบลบ