เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic:เรารักกัน
เป้าหมาย(Understanding Goal):
- เข้าใจถึงความแตกต่างหลากหลายของแต่ละภูมิภาคทั้งทางด้านภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ฯลฯเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงต่อช่วงเวลา เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ เคารพ ยอมรับในความต่างนั้นและอยู่ร่วมกันอย่างศานติ
- เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงและการวิวัฒน์ของสังคมที่มีผลทั้งต่อความต้องการใช้ทรัพยากรอันจำกัด และวิถีการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป คุณค่า ความสำคัญของวิถี วัฒนธรรมดั้งเดิมที่งดงาม รวมทั้งตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรอันจำกัดสามารถจัดสรรมาใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

Week 1-2



เป้าหมายรายสัปดาห์  : นักเรียนมีความกระตือรือร้นสนใจอยากเรียนรู้และสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้พร้อมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้

Week
Input
Process
Output
Outcome
1-2

โจทย์  สร้างแรงบันดาลใจ
คำถาม
- นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องอะไรใน Quarter  นี้   เพราะเหตุใดจึงอยากเรียนรู้
เครื่องมือคิด
- Blackboard Share แสดงความคิดร่วมกันเกี่ยวกับการการดำเนินชีวิตของแต่ละภูมิภาค
 - Brainstorms แลกเปลี่ยนสิ่งที่เห็น และความรู้สึกของตนเอง
 - Mind Mapping สรุปความเข้าใจรายสัปดาห์
- Show and Share นำเสนอชิ้นงานชาร์ตความรู้แนะนำประเทศไทย
สื่อ/อุปกรณ์
- สารคดีเรื่องวิถีการดำเนิน
ชีวิตของแต่ละภาค“บ้านเธอก็บ้านฉัน”
- บรรยากาศในห้องเรียน

วันจันทร์
ชง
- ครูและนักเรียนร่วมทบทวนเหตุการณ์ที่ประทับใจในช่วงปิด Quarter  มีอะไรบ้าง
-ดูสารคดีแนะนำประเทศไทยเพื่อเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนรู้
เชื่อม
-  หลังจากชมจบสารคดีแนะนำประเทศไทยคุณครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนเห็นและได้เรียนรู้อะไรบ้าง  รู้สึกอย่างไร
- วิเคราะห์   วิพากย์เกี่ยวกับวิถีการดำเนินชีวิตที่นักเรียนได้ดูคลิปวีดีโอ
ใช้ 
- นักเรียนสรุปเรื่องที่ได้ชมในรูปแบบชาร์ตความรู้
วันอังคาร
ชง
- ครูทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้
และให้นักเรียนชมสารคดี“บ้านเธอก็บ้านฉัน” เพื่อเชื่อมโยงชมวิถีการดำเนินชีวิตของแต่ละภูมิภาคให้  นักเรียนชม
เชื่อม
- หลังจากชมจบสารคดีคุณครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนเห็นและได้เรียนรู้อะไรบ้าง
- วิเคราะห์   วิพากย์เกี่ยววิถีการดำเนินชีวิตที่นักเรียนได้ดูในคลิปวีดีโอนักเรียนเห็นอะไร
ใช้
- สรุปสารคดีวิถีการดำเนินชีวิต
ของแต่ละภูมิภาค “บ้านเธอก็บ้านฉัน”

วันพฤหัสบดี
ชง
- ครูทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้
ครูตั้งตำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนจะทำหนังสือนิทานได้อย่างไรให้น่าสนใจ
เชื่อม
- ให้นักเรียนเลือกหนังสือนิทานที่ตนชื่นชอบเพื่อเชื่อมโยงสู่การทำหนังสือ
ใช้
-  วิเคราะห์   วิพากย์เกี่ยวกับหนังสือนิทานที่ตนชื่นชอบ
วันศุกร์
ชง
- ครูทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกันในสัปดาห์นี้
เชื่อม
- ครูและนักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้

.ใช้
- ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายกิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ 

ชิ้นงาน
- ชาร์ตความรู้แนะนำประเทศไทย
- สรุปสารคดีวิถีการดำเนินชีวิต
ของแต่ละภูมิภาค  “บ้านเธอก็บ้านฉัน”
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้

ความรู้
- เห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงของสิ่งที่อยากเรียนรู้และนำมาใช้ในการวางแผนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
การเลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน
เข้าใจและมีเป้าหมายในการเรียนรู้
ทักษะการคิด
-  การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
การคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
- ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยการยอมรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายและแตกต่าง ของเพื่อนๆ
คุณลักษณะ :
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
การเคารพยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ส่งงานตรงเวลา
มีจิตอาสาในการทำงาน มีน้ำใจ ช่วยเหลือแบ่งปัน


ตัวอย่างสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์







ตัวอย่างชิ้นงาน





ประมวลภาพกิจกรรมการเรียนรู้









1 ความคิดเห็น:

  1. ในวันแรกของการเปิดเรียน Quarter1 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2557 สำหรับสัปดาห์แรกของการเปิดเทอมครูเริ่มต้นด้วยกิจกรรมโยคะต่อด้วยกิจกรรมจุดอารมณ์โดยครูมีภาพแผนที่ประเทศไทยให้เด็กๆระบายสีด้วยวิธีการจุดหลังจากเสร็จกิจกรรมแล้วครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนรู้สึกอย่างไรในขณะที่กำลังระบายสีด้วยการจุดครูและนักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมกัน ต่อจากกิจกรรมจุดอารมณ์ ครูพานักเรียนเล่นเกมส์อ๊บ อ๊บ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในชั้นเรียนต่อด้วยกิจกรรมจับคู่เล่าเรื่องสิ่งที่นักเรียนประทับใจในช่วงปิดเทอมหลังจากนั้นครูแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม ให้นักเรียนสร้างหอคอยโดยครูมีกระดาษหนังสือพิมพ์และกระดาษกาวให้อย่างจำกัดให้นักเรียนสร้างหอคอยให้สูงที่สุด แข็งแรงที่สุด หลังจากเสร็จกิจกรรมครูและนักเรียนสะท้อนแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน หลังจากนั้นครูให้นักเรียนดูคลิปวิดีโอแนะนำประเทศไทยให้นักเรียนชมหลังจากที่ดูคลิปวีดีโอเสร็จแล้วครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด"นักเรียนรู้สึกอย่างไร เกี่ยวข้องกับตัวเราอย่างไร พี่ธาม:ผมชอบทะเลผมอยากไปเที่ยวทะไรภาคใต้ พี่หอม:ในคลิปวีดีโอมีปราสาทเขาพนมรุ้งด้วยหนูเคยไปมาแล้ว พี่อั้ม:หนูชอบทะเลตอนปิดเทอมหนูไปเที่ยวเกาะทะลุอยู่จังหวัดประจวบ พี่สุเอก:ผมชอบทะเลเพราะบ้านแม่อยู่ชะอำได้ไปเที่ยวทะเลทุกวันเลย หลังจากสนทนาเสร็จครูให้นักเรียนวาดภาพสิ่งที่ประทับใจจากการดูคลิป
    ในชั่วโมงต่อมาครูเปิดคลิปวีดีโอเรื่องบ้านเธอก็บ้านฉัน ตอนวิถีคนหาปลาของคนในหมู่บ้านตามุย อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ให้นักเรียนชม ในระหว่างที่ชมคลิปการหาปลาของคนในลุ่มน้ำโขง พี่ๆแต่ละคนต่างก็รู้จักปลาที่คุณลุงในคลิปจับได้ พี่อาร์ม พี่บาส พี่มอญ พี่โต้ง พี่เบียร์:ปลาขาว ปลาตอง ปลากด ที่บ้านผมก็มีครับ หลังจากนั้นครูเล่าเรื่องปลาศักสิทธิ์ของคนในหมู่บ้านตามุยเชื่อมโยงกับการใช้วิถีชีวิตของคนในหมู่บ้านให้นักเรียนฟัง พี่โต้ง:ครูครับปลาศักสิทธิ์มันมีจริงไหมมันชื่อว่าปลาอะไร คุณครูได้แต่ยิ้ม ถ้านักเรียนๆอยากเรียนรู้นักเรียนๆจะทำอย่างไร" พี่บีมเราก็เรียนเรื่องปลาศักสิทธิ์เลยครับ หลังจากที่ดูคลิปจบคุณครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด"นักเรียนรู้สึกอย่างไร เกี่ยวข้องกับตัวเราอย่างไร แล้วนักเรียนจะนำไปประยุกต์ใช้อย่างไร" จากนั้นครูแจกกระดาษให้นักเรียนคนล่ะ 1 แผ่นให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นพร้อมเหตุผลในหัวข้อเรื่อง เขื่อนดีกว่าแม่น้ำธรรมชาติจริงหรือ? ผ่านเครื่องมือชักเย่อความคิด นักเรียนแต่ละคนแสดงความคิดเห็นพร้อมเหตุผลของตนเองจากนั้นครูให้นักเรียนเวียนอ่านกระดาษของแต่ละคน จากนั้นครูและนักเรียนนั่งล้อมวงร่วมแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกันหลังจากการสนทนาเสร็จครูให้นักเรียนวาดภาพสิ่งที่ประทับใจจากการดูคลิป

    ตอบลบ