เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic:เรารักกัน
เป้าหมาย(Understanding Goal):
- เข้าใจถึงความแตกต่างหลากหลายของแต่ละภูมิภาคทั้งทางด้านภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ฯลฯเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงต่อช่วงเวลา เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ เคารพ ยอมรับในความต่างนั้นและอยู่ร่วมกันอย่างศานติ
- เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงและการวิวัฒน์ของสังคมที่มีผลทั้งต่อความต้องการใช้ทรัพยากรอันจำกัด และวิถีการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป คุณค่า ความสำคัญของวิถี วัฒนธรรมดั้งเดิมที่งดงาม รวมทั้งตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรอันจำกัดสามารถจัดสรรมาใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

Week 6เป้าหมายรายสัปดาห์  : เข้าใจและสมารถอธิบายวีถีการกินของแต่ละภาคที่แตกต่างกันและการปรับตัวในการอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นที่มีความแตกต่างจากตนได้อย่างมีความสุข
Week
Input
Process
Output
Outcome
6

โจทย์   ทำอาหารประจำ 4 ภาค
คำถาม
- วีถีการกินของแต่ละภาคแตกต่างกันอย่างไร
เครื่องมือคิด
- Brainstorms พูดคุยสนทนาวิเคราะห์       วิพากย์เกี่ยวเครื่องมือหาปลาที่มีในแต่ละภูมิภาค
- Place Mat  เครื่องมือหาปลาที่มีในแต่ละภูมิภาค
- Show and Share  นำเสนอผลงานอาหารประจำภาค

สื่อ/อุปกรณ์
- บรรยากาศในห้องเรียน

วันจันทร์-วันอังคาร

ชง
- ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “วีถีการกินของแต่ละภาคแตกต่างกันอย่างไร”
เชื่อม
- นักเรียนแต่ละกลุ่มค้นหาข้อมูลอาหารประจำถิ่นของแต่ละภูมิภาค
ใช้
- สรุป  วิเคราะห์   วิพากย์เกี่ยวกับอาหารประจำถิ่นแต่ละภาคภูมิภาค(ภาคเหนือ  ภาคกลาง  ภาคอีสาน  ภาคใต้)ในรูปแบบชาร์ตความรู้
วันพฤหัสบดี
ใช้
 ทำอาหารประจำภาค(ภาคเหนือ  ภาคกลาง  ภาคอีสาน  ภาคใต้)

วันศุกร์
ชง

- ครูและนักเรียนแลกเปลี่ยนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้
- นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอนิทานของตนเองให้ครูและเพื่อนฟัง
เชื่อม
ครูและนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับวีถีการกินของแต่ละภาค
ใช้
- นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอชาร์ตความรู้เกี่ยวกับอาหารประจำถิ่นแต่ละภาคภูมิภาค

-นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ชิ้นงาน
- ชาร์ตความรู้อาหารประจำถิ่นแต่ละภาค
อาหารประจำภาค
- ภาระงาน
-   พูดคุยสนทนาวิเคราะห์   วิพากย์เกี่ยวเครื่องมือหาปลาที่มีในแต่ละภูมิภาค(ภาคเหนือ  ภาคกลาง  ภาคอีสาน  ภาคใต้)

ความรู้
เข้าใจเกี่ยวกับความแตกต่างหลากหลายของวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับภูมิศาสตร์
ทักษะ
ทักษะชีวิต
 -  ทักษะการปรับตัวในการอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นที่มีความแตกต่างจากตนได้อย่างมีความสุข
- ทักษะการสื่อสารในการแสดงความคิดเห็นและการนำเสนอผลงานจากเรื่องราวที่ศึกษาค้นคว้าและชิ้นงานที่ลงมือปฏิบัติ
ทักษะการจัดลำดับข้อมูล
- มีการเก็บข้อมูลด้วยวิธีที่หลากหลาย
- สามรถนำข้อมูลมาใช้ในการเรียนรู้และแก้ไขปัญหาสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้
ทักษะการสื่อสาร
- สามารถนำเสนอสิ่งที่เรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจผ่านกิจกรรมที่หลากหลายในรูปแบบต่างๆ
ทักษะการคิด
- คิดวางแผนการทำงานอย่างเป็นมีขั้นตอน
- มีความสนในและสามารถวางแผนการเรียนรู้ได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
- ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยการยอมรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายและแตกต่าง ของเพื่อนๆ
คุณลักษณะ
-  เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- สร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเอง
- เชื่อมโยงจากสิ่งที่ได้พบเห็นสู่การเรียนรู้ผ่านการสร้างสรรค์ชิ้นงานที่หลากหลาย
- มีวินัยและมุ่งมั่นในการทำงานให้บรรลุตามเป้าหมาย
ตัวอย่างการเรียนรู้รายสัปดาห์
ประมวลภาพกิจกรรมการเรียนรู้
1 ความคิดเห็น:

  1. ในสัปดาห์นี้พี่ๆป.3 ได้เรียนรู้วิถีการกินของแต่ละภาคที่แตกต่างกัน ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด "วีถีการกินของแต่ละภาคแตกต่างกันอย่างไร" นักเรียนแบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม ค้นหาข้อมูลอาหารประจำถิ่นของภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคใต้ จากนั้นครูให้นักเรียนเลือกทำอาหารประจำถิ่่นภาคล่ะ 1 อย่าง กลุ่มภาคเหนือเลือกทำขนมจีนน้ำเงี้ยว กลุมภาคอีสานเลือกทำน้ำพริกปลาทู/ผักลวก กลุ่มภาคใต้เลือกทำผัดสะตอใส่กะปิ กลุ่มภาคกลางเลือกทำแกงเขียวหวาน นักเรียนแต่ละกลุ่มค้นหาข้อมูลของอาหารประจำถิ่นภาคตัวเองเช่น วิธีการทำวัตถุดิบ/อุปกรณ์ ประวัติความเป็นมาของอาหารประจำถิ่นของแต่ละกลุ่มรวมทั้งประโยชน์ของอาหารแล้วนำข้อมูลที่ได้มาทำเป็นชาร์ตความรู้และนำเสนอต่อเพื่อนและครูฟัง จากนั้นนักเรียนแต่ละกลุ่มวางแผนการเตรียมอุปกรณ์มาทำอาหารของแต่ละภาคหลังจากที่ทำเสร็จแล้วนักเรียนและครูร่วมกันชิมอาหารของแต่ละภาคครูให้นักเรียนนำเสนออาหารที่ตนเองทำต่อเพื่อนและครูฟัง พี่น้ำมนต์: สะตอพอกินเข้าไปแล้วเหมือนกะถินบ้านหนูเลยค่ะ พี่สุเอก: ผัดสะตอใส่กะปิคุณตาผมก็ชอบกินมากผมขอแบ่งไปให้คุณตาได้ไหมครับ นักเรียนแต่ละคนต่างก็ยินดีที่จะแบ่งผัดสะตอให้พี่สุเอกไปฝากคุณตาพี่สุเอก พี่บาส: คุณครูเอาแกงเขียวหวานให้สุเอกไปด้วย พี่มิกซ์:แกงเขียวหวานอร่อยมากค่ะมันเขียวและหวานสมชื่อมัน พี่มิ้นท์และพี่มอญ: หนู/ผม เอาสูตรไปบอกแม่ให้แม่ทำให้กินที่บ้าน ค่ะ/ครับ หลังนั้นครูให้นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

    ตอบลบ