เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic:เรารักกัน
เป้าหมาย(Understanding Goal):
- เข้าใจถึงความแตกต่างหลากหลายของแต่ละภูมิภาคทั้งทางด้านภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ฯลฯเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงต่อช่วงเวลา เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ เคารพ ยอมรับในความต่างนั้นและอยู่ร่วมกันอย่างศานติ
- เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงและการวิวัฒน์ของสังคมที่มีผลทั้งต่อความต้องการใช้ทรัพยากรอันจำกัด และวิถีการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป คุณค่า ความสำคัญของวิถี วัฒนธรรมดั้งเดิมที่งดงาม รวมทั้งตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรอันจำกัดสามารถจัดสรรมาใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

Week 5


เป้าหมายรายสัปดาห์  : เข้าใจและสมารถอธิบายความแตกต่างหลากหลายของประชากรและการดำรงชีวิตร่วมกันสามารถนำมาปรับใช้กับตนเองได้
Week
Input
Process
Output
Outcome
5

โจทย์  ความแตกต่างหลากหลายของประชากรและการดำรงชีวิตร่วมกัน
คำถาม
- นักเรียนจะจำลองสถานการณ์  การดำรงชีวิตของประชากรในแต่ละภูมิภาคเพื่อนำเสนอถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไร
- นักเรียนจะดำรงชีวิตภายใต้ความแตกต่างหลากหลายอย่างไร
เครื่องมือคิด
- Brainstorms ระดมสมองร่วมกันเกี่ยวกับวิถีชีวิตของประชากรในแต่ละภูมิภาค
- Show and Share นำเสนอชิ้นงานนิทาน
- ชาร์ตความรู้การวิเคราะห์เกี่ยวกับวิถีชีวิตของประชากรในแต่ละภูมิภาค
-  Card & Chart  ความแตกต่างมีผลต่อการดำรงชีวิตอย่างไร
- ชักเย่อความคิด  ความเหมือนดีกว่าความต่างจริงหรือ
สื่อ/อุปกรณ์
- กระดาษการ์ด
- กระดาษชาร์ต
- คลิปวีดีโองานบวชของแต่ล่ะภูมิภาค
- บรรยากาศในห้องเรียน


วันจันทร์อังคาร
ชง
- ครูทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ที่ผ่านมา
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “ประชากรมีผลต่อภูมิภาคแต่ละภูมิภาคอย่างไร ต่อสิ่งใดบ้าง”
เชื่อม
- นักเรียนจำลองสถานการณ์บทบาทสมมุติการดำรงชีวิตของประชากรในแต่ละภูมิภาค”
ใช้
- นักเรียนสรุป  วิเคราะห์   เกี่ยวกับความแตกต่างของประชากรในแต่ละภูมิภาค
- ละครละครสถานการณ์จำลองวิถีชีวิตในแต่ละภูมิภาค


วันพฤหัสบดี
ใช้
- นักเรียนแต่ละคนเลือกเรื่องที่ต้องการนำเสนอผ่านนิทาน
วันศุกร์
ชง
 นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอนิทานของตนเองให้ครูและเพื่อนฟัง
- ครูและเพื่อนสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความแตกต่างหลากหลายของประชากรและการดำรงชีวิตร่วมกัน
-นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ชิ้นงาน
- ละครสถานการณ์จำลองวิถีชีวิตในแต่ละภูมิภาค
- นิทานประชากรในแต่ละ
ภูมิภาค
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
- ภาระงาน
- ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้
- พูดคุยสนทนา วิเคราะห์     วิพากย์เกี่ยวกับควาแตกต่าง
ของประชากรในแต่ละภูมิ
ภาค


 ความรู้
- เข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลเรื่องประชากร เชื้อชาติ
ศาสนา ภาษา วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิต เช่น การแต่งกาย การกิน ประเพณี ความเชื่อ
- สามารถสังเคราะห์ถึงความแตกต่างที่หลากหลายและนำไปปรับประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต
- สังเคราะห์เรื่องราวจากข้อมูลเพื่อนำไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตและสามารถถ่ายทอดเรื่องราวสู่ผู้อื่นได้
ทักษะ
ทักษะชีวิต:
 -  ทักษะการปรับตัวในการอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นที่มีความแตกต่างจากตนได้อย่างมีความสุข
ทักษะการสื่อสารในการแสดงความคิดเห็นและการนำเสนอผลงานจากเรื่องราวที่ศึกษาค้นคว้าและชิ้นงานที่ลงมือปฏิบัติ
ทักษะการจัดลำดับข้อมูล
- มีการเก็บข้อมูลด้วยวิธีที่หลากหลาย
- สามรถนำข้อมูลมาใช้ในการเรียนรู้และแก้ไขปัญหาสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้
ทักษะการสื่อสาร
- สามารถนำเสนอสิ่งที่เรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจผ่านกิจกรรมที่หลากหลายในรูปแบบต่างๆ
ทักษะการคิด
- คิดวางแผนการทำงานอย่างเป็นมีขั้นตอน
- มีความสนในและสามารถวางแผนการเรียนรู้ได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
- ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยการยอมรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายและแตกต่าง ของเพื่อนๆ
คุณลักษณะ
-  เคารพ สิทธิหน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- สร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเอง
- เชื่อมโยงจากสิ่งที่ได้พบเห็นสู่การเรียนรู้ผ่านการสร้างสรรค์ชิ้นงานที่หลากหลาย
-  มีวินัยและมุ่งมั่นในการทำงานให้บรรลุตามเป้าหมาย


ตัวอย่างสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์


ประมวลภาพกิจกรรมการเรียนรู้1 ความคิดเห็น:

  1. ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่ 4 วันจันทร์นักเรียนได้เรียนรู้ลักษณะภูมิศาสตร์ของแต่ละภูมิภาคหลังจากที่นักเรียนศึกษาข้อมูลของแต่ละภูมิภาคของแตนเองแล้วนักเรียนได้นำข้อมูลของตนเองมาทำเป็นชาร์ตความรู้ของแต่ละภูมิภาคพร้อมทั้งนำเสนอให้เพื่อนและครูฟัง ในชั่วโมงต่อมาครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด"นักเรียนจะดำรงชีวิตภายใต้ความแตกต่างหลากหลายอย่างไร" ครูให้นักเรียนค้นหาข้อมูลระหว่างช่วงอายุของ เด็ก คนชรา วัยทำงาน วัยรุ่นมีอายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ จากนั้นครูให้นักเรียนจำลองสถานการณ์บทบาทสมมุติการดำรงชีวิตของประชากรในแต่ละภูมิภาค โดยที่ภาคกลางจะมีแค่ประชากรที่เป็นเด็กกัยวัยชรา ภาคอีสานมีประชากรวัยรุ่นกับวัยทำงาน ภาคใต้คนชรา-วัยรุ่น ภาคเหนือวัยเด็ก- วัยทำงาน แต่มีเงื่อนไขว่าเด็กคือยังทำอะไรไม่ได้ ทำงานไม่ได้ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ วัยชราทำงานได้แต่ทำได้ช้า วัยรุ่นกับวัยทำงานทำงานได้เร็วกระฉับกระเฉง คล่องแคว่ง หลังจากที่ลองสถานการณ์บทบาทสมมุติเสร็จครูและนักเรียนนั่งล้อมวงสนทนาแลกเปลี่ยนกันเรื่องประชากรในแต่ละภาค หลังจากนั้นครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกันตลอดทั้งสัปดาห์ นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

    ตอบลบ