เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic:เรารักกัน
เป้าหมาย(Understanding Goal):
- เข้าใจถึงความแตกต่างหลากหลายของแต่ละภูมิภาคทั้งทางด้านภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ฯลฯเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงต่อช่วงเวลา เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ เคารพ ยอมรับในความต่างนั้นและอยู่ร่วมกันอย่างศานติ
- เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงและการวิวัฒน์ของสังคมที่มีผลทั้งต่อความต้องการใช้ทรัพยากรอันจำกัด และวิถีการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป คุณค่า ความสำคัญของวิถี วัฒนธรรมดั้งเดิมที่งดงาม รวมทั้งตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรอันจำกัดสามารถจัดสรรมาใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

Assessment

กิจกรรม AAR ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 หลังจากจบการแสดงของพี่ๆป.3  ครู   นักเรียน  ผู้ปกครองนั่งล้อมวงเป็นวงกลมร่วมสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกันลูกๆ โดยครูให้นักเรียน  ผู้ปกครองเขียนสะท้อนสิ่งที่ทำได้ดีแล้วและสิ่งที่ควรปรับปรุงพัฒนาต่อผ่านเครื่องมือคิด Card & Chart

นักเรียนสะท้อนตนเอง
นักเรียนสะท้อนตนเองเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้  นักเรียนได้เรียนรู้การทำงานร่วมกันกับผู้อื่นและตั้งใจซ้อมเพื่อนำเสนอสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้มีความภาคภูมิใจต่อผลงานของตนเอง สิ่งที่ควรปรับปรุงพัฒนาเพิ่มเติมต่อยอดในการซ้อมการแสดงควรจะตั้งใจและวางแผนในการแสดง


ผู้ปกครองสะท้อนสิ่งที่ทำได้ดีแล้วและสิ่งที่ควรปรับปรุงพัฒนาเพิ่มเติมต่อ

ผู้ปกครองสะท้อนสิ่งที่ดีแล้วและสิ่งที่ควรปรัปปรุงพัฒนาเพิ่มเติมผู้ปกครองชื่นชมความงอกงามของพี่ป.3 ที่มีพัฒนาการดีขึ้นกล้าแสดงออกและตั้งใจนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ทั้งหมดนำมานำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจและได้เรียนรู้ร่วมได้  เห็นความสามัคคีในพี่ป.3 และความสามัคคีของผู้ปกครองที่มาร่วมเรียนรู้และให้กำลังใจลูกๆในการนำเสนอสรุปองค์ความรู้  สิ่งที่ควรปรัปปรุงพัฒนาเพิ่มเติมผู้ปกครองอยากหพัฒนาเรื่องการกล้าแสดงออกและพัฒนาทุกๆด้าน หลังจากสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกันแล้วครูและผู้ปกครองร่วมกันพูดคุยโครงการระยะยาวของพี่ป.3  เลี้ยงจิ้งหรีดและพูดคุยเรื่องหน่วยการเรียนรู้ในQruter2  เรียนหน่วยผ้า ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองให้แนะนำข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการทอผ้าไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น