เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic:เรารักกัน
เป้าหมาย(Understanding Goal):
- เข้าใจถึงความแตกต่างหลากหลายของแต่ละภูมิภาคทั้งทางด้านภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ฯลฯเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงต่อช่วงเวลา เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ เคารพ ยอมรับในความต่างนั้นและอยู่ร่วมกันอย่างศานติ
- เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงและการวิวัฒน์ของสังคมที่มีผลทั้งต่อความต้องการใช้ทรัพยากรอันจำกัด และวิถีการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป คุณค่า ความสำคัญของวิถี วัฒนธรรมดั้งเดิมที่งดงาม รวมทั้งตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรอันจำกัดสามารถจัดสรรมาใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

Week 7เป้าหมายรายสัปดาห์  : เข้าใจและสามารถอธิบายความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  ความเชื่อ ของแต่ละภูมิภาคได้
Week
Input
Process
Output
Outcome
7

โจทย์  วัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  ความเชื่อ
คำถาม
- ขนมธรรมเนียมประเพณีของคนในแต่ละภูมิภาคแตกต่างกันอย่างไร

เครื่องมือคิด
- Brainstorms ระดมความคิดร่วมกันเกี่ยวกับวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  ความเชื่อในแต่ละภูมิภาค
- Show and Share นำเสนอชิ้นงานชาร์ตความรู้วัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  ความเชื่อของแต่ละภาค
สื่อ/อุปกรณ์
- บรรยากาศในห้องเรียน
- คลิปวีดีโอ บุญข้าวสาก

วันจันทร์
ชง
- ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด ขนมธรรมเนียมประเพณีของคนในแต่ละภูมิภาคแตกต่างกันอย่างไร
เชื่อม
- นักเรียนแบ่งกลุ่ม  กลุ่ม   เลือกข้อมูลความหลากหลายทางวัฒนธรรม  ความเชื่อ   ประเพณี
ใช้
- สรุป  วิเคราะห์   วิพากย์เกี่ยวกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม  ความเชื่อ ประเพณี
วันอังคาร
ชง
- ครูเปิดคลิปวีดีโอบุญข้าวสากให้นักเรียนชม
เชื่อม
- สรุป  วิเคราะห์   
วิพากย์เกี่ยวกับวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  ความเชื่อในแต่ละภูมิภาค
.ใช้
 นักเรียนแต่ละกลุ่มนำข้อมูลวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  ความเชื่อในแต่ละภูมิภาคที่ค้นคว้ามานำเสนอในรูปแบบชาร์ตความรู้
วันพฤหัสบดี
ใช้
- นักเรียนกลุ่มนำเสนอชาร์ตความรู้  
นบธรรมเนียมประเพณี  ความเชื่อในแต่ละภูมิภาคที่ค้นคว้ามานำเสนอให้ครูและเพื่อนฟัง

วันศุกร์
ชง
- ครูและนักเรียนแลกเปลี่ยนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้
- นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอนิทานของตนเองให้ครูและเพื่อนฟัง
เชื่อม
ครูและนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีของคนในแต่ละภูมิภาค
ใช้
-นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ชิ้นงาน
- ชาร์ตความรู้วัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  ความเชื่อของแต่ละภาค
- นิทานวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  ความเชื่อ
- ภาระงาน
- ศึกษาข้อมูลความหลากหลาย
- สรุป  วิเคราะห์   วิพากย์เกี่ยวกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม  ความเชื่อ   ประเพณี
- สรุป  วิเคราะห์   วิพากย์เกี่ยวกับเพลงพื้นบ้านของแต่ละภูมิภาค
- เลือกสิ่งที่นักเรียนต้องการนำเสนอ
- สร้างสรรค์ชิ้นงานของตนเอง

ความรู้
- เข้าใจความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  ความเชื่อ ของแต่ละภูมิภาค
- เคารพต่อความแตกต่างหลากหลาย
ทักษะ
ทักษะชีวิต
 -  ทักษะการคิดเชื่อมโยงจากสิ่งที่ได้พบเห็นสู่การเรียนรู้และการดำรงชีวิต
ผ่านการลงมือทำชิ้นงานการแต่งเพลงพื้นบ้าน
ทักษะการสื่อสารในการแสดงความคิดเห็นและการนำเสนอผลงานจากเรื่องราวที่ศึกษาค้นคว้าและชิ้นงานที่ลงมือปฏิบัติ
ทักษะการจัดลำดับข้อมูล
- มีการเก็บข้อมูลด้วยวิธีที่หลากหลาย
- สามรถนำข้อมูลมาใช้ในการเรียนรู้และแก้ไขปัญหาสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้
ทักษะการสื่อสาร
- สามารถนำเสนอสิ่งที่เรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจผ่านกิจกรรมที่หลากหลายในรูปแบบต่างๆ
ทักษะการคิด
- คิดวางแผนการทำงานอย่างเป็นมีขั้นตอน
- มีความสนในและสามารถวางแผนการเรียนรู้ได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
- ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยการยอมรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายและแตกต่าง ของเพื่อนๆ
คุณลักษณะ
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- สร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเอง
- เชื่อมโยงจากสิ่งที่ได้พบเห็นสู่การเรียนรู้ผ่านการสร้างสรรค์ชิ้นงานที่หลากหลาย
ตัวอย่างสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ตัวอย่างชิ้นงาน

ประมวลภาพกิจกรรมการเรียนรู้


1 ความคิดเห็น:

  1. ในสัปดาห์นี้พี่ๆป.3 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ ของแต่ละภูมิภาค ครูเปิดคลิปวีดีโอหมอลำเรื่องบุญข้าวสากให้นักเรียนชม หลังจากที่ดูคลิปวีดีโอจบครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด "นักเรียนเห็นอะไร/รู้สึกอย่างไร/เกี่ยวข้องกับตนเองอย่างไร/จะนำไปใช้ประโยชน์อย่างไร " นักเรียนแต่ละคนสรุปสิ่งที่ได้ชมจากการดูคลิปประเพณีบุญข้าวสาก ในชั่วโมงต่อมาครูทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด"ขนมธรรมเนียมประเพณีของคนในแต่ละภูมิภาคแตกต่างกันอย่างไร" นักเรียนแบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม กลุ่มล่ะ 5 คน ค้นหาข้อมูลขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อในแต่ละภูมิภาค(ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคใต้)และนำเสนอข้อมูลในรูปแบบชาร์ตความรู้ให้ครูเและเพื่อนๆฟังหลังจากที่นำเสนอเสร็จครูและนักเรียนนั่งล้อมวงเป็นวงกลมทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกันตลอดทั้งสัปดาห์นี้ นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

    ตอบลบ