เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic:เรารักกัน
เป้าหมาย(Understanding Goal):
- เข้าใจถึงความแตกต่างหลากหลายของแต่ละภูมิภาคทั้งทางด้านภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ฯลฯเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงต่อช่วงเวลา เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ เคารพ ยอมรับในความต่างนั้นและอยู่ร่วมกันอย่างศานติ
- เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงและการวิวัฒน์ของสังคมที่มีผลทั้งต่อความต้องการใช้ทรัพยากรอันจำกัด และวิถีการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป คุณค่า ความสำคัญของวิถี วัฒนธรรมดั้งเดิมที่งดงาม รวมทั้งตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรอันจำกัดสามารถจัดสรรมาใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

Week 8เป้าหมายรายสัปดาห์  : เข้าใจและสามารถอธิบายบทบาทหน้าที่พลเมืองดีของตนเองได้และยอมรับความแตกต่างหลากหลายรวมทั้งการเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น
Week
Input
Process
Output
Outcome
8

โจทย์  การทำหน้าที่บทบาทหน้าที่พลเมือง
คำถาม
- นักเรียนจะดำรงชีวิตอย่างไรให้ยอมรับความแตกต่างหลากหลายรวมทั้งการเคารพสิทธิ์ของผู้อื่นได้
เครื่องมือคิด
- Brainstorms ระดมความคิดร่วมกันเกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี   ข้อตกลงในชุมชนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องบทบาทหน้าที่พลเมื่องที่ดี
- Show and Share นำเสนอชิ้นงานถังขยะลดโลกร้อน
สื่อ/อุปกรณ์
- บรรยากาศในห้องเรียน
- คลิปยายหมาก

วันจันทร์
ชง
- ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้
- ครูเปิดคลิปวีดีโอเรื่อง ยายหมาก
เชื่อม
 หลังจากชมจบคลิปวีดีโอเรื่อง ยายหมาก ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเห็นและได้เรียนรู้
วิเคราะห์   เกี่ยววิถีการดำเนินชีวิตนักเรียนเห็นอะไร/รู้สึกอย่างไร/เกี่ยวข้องกับตนเองอย่างไร/จะนำไปใช้ประโยชน์อย่างไร

ใช้
- นักเรียนแต่ละคนเขียนหน้าที่ของตนเอง
วันอังคาร
ชง
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนจะดำรงชีวิตอย่างไรให้ยอมรับความแตกต่างหลากหลายรวมทั้งการเคารพสิทธิ์ของผู้อื่นได้”
เชื่อม
- นักเรียนแต่ละคนระดม
ความคิดเกี่ยวกับเรื่องบทบาทหน้าที่  การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี
ใช้
- นักเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มล่ะ 5 คน วางแผนการทำถังขยะลดโลกร้อน
วันพฤหัสบดี
ใช้
- นักเรียนแต่ละกลุ่มเตรียมอุปกรณ์มาทำถังขยะ
วันศุกร์
ใช้
- นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอถุงขยะลดโลกร้อนให้น้องและเพื่อนๆฟัง
- นักเรียนเลือกสิ่งที่นักเรียนต้องการนำเสนอ
- ครูและนักเรียนแลกเปลี่ยนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้
-สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ชิ้นงาน
- สรุปเกี่ยวกับคลิปวีดีโอเรื่อง ยายหมาก
- ถังขยะลดโลกร้อน
- นิทานหน้าที่พลเมือง
- ภาระงาน
- พูดคุยสนทนา วิเคราะห์   วิพากย์เกี่ยวกับคลิปวีดีโอเรื่อง ยายหมาก
- วางแผนการทำถังขยะลดโลกร้อน
 - เลือกสิ่งที่นักเรียนต้องการนำเสนอ
- สร้างสรรค์ชิ้นงานของตนเอง
 ความรู้
- รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น
- เคารพต่อบทบาทหน้าที่และปฎิบัติตามหน้าที่ตนเอง
- สามารถสังเคราะห์ถึงความแตกต่างที่หลากหลายและนำไปปรับประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างภารดรภาพ
- สังเคราะห์เรื่องราวจากข้อมูลเพื่อนำไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตและสามารถถ่ายทอดเรื่องราวสู่ผู้อื่นได้
ทักษะ
ทักษะชีวิต
 -  ทักษะการปรับตัวในการอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นที่มีความแตกต่างจากตนได้อย่างมีความสุข
- เลือกสร้างสรรค์ชิ้นงานของตนอย่างเหมาะสม
ทักษะการสื่อสารในการแสดงความคิดเห็นและการนำเสนอผลงานจากเรื่องราวที่ศึกษาค้นคว้าและชิ้นงานที่ลงมือปฏิบัติ
ทักษะการจัดลำดับข้อมูล
- มีการเก็บข้อมูลด้วยวิธีที่หลากหลาย
- สามรถนำข้อมูลมาใช้ในการเรียนรู้และแก้ไขปัญหาสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้
ทักษะการสื่อสาร
- สามารถนำเสนอสิ่งที่เรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจผ่านกิจกรรมที่หลากหลายในรูปแบบต่างๆ
ทักษะการคิด
- คิดวางแผนการทำงานอย่างเป็นมีขั้นตอน
- มีความสนในและสามารถวางแผนการเรียนรู้ได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
- ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยการยอมรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายและแตกต่าง ของเพื่อนๆ
คุณลักษณะ
- เคารพ สิทธิ หน้าที่เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- สร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเอง
- เชื่อมโยงจากสิ่งที่ได้พบเห็นสู่การเรียนรู้ผ่านการสร้างสรรค์ชิ้นงานที่หลากหลาย
มีวินัยและมุ่งมั่นในการทำงานให้บรรลุตามเป้าหมาย

ตัวอย่างสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ประมวลภาพกิจกรรมการเรียนรู้


1 ความคิดเห็น:

  1. ในสัปดาห์นี้พี่ๆป.3 ได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่พลเมืองของตนเองโดยครูเปิดคลิปวีดีโอยายหมากซึ่งยายหมากทำหน้าที่พลเมืองโดยการไปดูแลโรงเรียนในชุมชนที่เขารักโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน หลังจากที่ชมคลิปวิดีโอเสร็จครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด"นักเรียนเห็นอะไร/รู้สึกอย่างไร/เกี่ยวข้องกับตนเองอย่างไร/จะนำไปใช้ประโยชน์อย่างไร" ครูและนักเรียนนั่งล้อมวงสนทนาคำว่าหน้าที่พลเมืองนักเรียนคิดว่าอย่างไร? พี่บาส:ต้องเป็นคนดีตั้งใจเรียน พี่มิกซ์,พี่แป้ง,พี่น้ำมนต์:ต้องช่วยเหลือคนอื่นด้วยความเต็มใจและไม่หวังสิ่งตอบแทน จากนั้นนักเรียนแบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม กลุ่มล่ะเท่าๆกันวางแผนประดิษฐ์ถังขยะลดโลกร้อนโดยครูให้นักเรียนวางแผนการทำถังขยะโดยมีเงื่อนไขว่าถังขยะต้องแข็งแรง คงทน สวยงามและใช้งานได้จริง ในชั่วโมงต่อมาครูให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์ที่นักเรียนเตรียมไว้มาทำถังขยะแต่เกิดปัญหาเนื่องจากเตรียมอุปกรณ์มาไม่ครบ ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไร? กลุ่มพี่บาส: ไม้ที่กลุ่มผมเตรียมมาหนาเกินไปและเอาตะปูขนาดเล็กมาจึงตีไม่เข้าเลยขอเปลี่ยนกับกลุ่มพี่บีม กลุ่มพี่บีมนำไม้ไผ่มาและเตรียมตะปูขนาดใหญ่มาจึงขอเปลี่ยนกับกลุ่มพี่บาสแต่พอตอกลงไปแล้วไม้ไผ่แตกกลุ่มผมจึงแก้ไขปัญหาโดยเปลี่ยนวัสดุเป็นกล่องนมแทนไม้ไผ่ หลังจากที่ทำเสร็จแล้วนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอให้เพื่อนๆและน้องๆฟัง หลังจากที่พี่ป.3 นำเสนอถังขยะให้ครูและเพื่อนฟังเสร็จแล้วครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกันจากนั้นครูให้นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

    ตอบลบ