เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic:เรารักกัน
เป้าหมาย(Understanding Goal):
- เข้าใจถึงความแตกต่างหลากหลายของแต่ละภูมิภาคทั้งทางด้านภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ฯลฯเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงต่อช่วงเวลา เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ เคารพ ยอมรับในความต่างนั้นและอยู่ร่วมกันอย่างศานติ
- เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงและการวิวัฒน์ของสังคมที่มีผลทั้งต่อความต้องการใช้ทรัพยากรอันจำกัด และวิถีการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป คุณค่า ความสำคัญของวิถี วัฒนธรรมดั้งเดิมที่งดงาม รวมทั้งตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรอันจำกัดสามารถจัดสรรมาใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

Week10เป้าหมายรายสัปดาห์ :  เข้าใจและสามารถวางแผนการนำเสนอการเรียนรู้ที่ผ่านมาให้แก่ผู้อื่นได้ร่วมเรียนรู้ได้
Week
Input
Process
Output
Outcome
10

โจทย์  สรุปองค์ความรู้
คำถาม
นักเรียนจะเผยแพร่องค์ความรู้ หน่วยการเรียนรู้เรื่องประเทศไทยให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไร
-  นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างใน Quarterนี้

เครื่องมือคิด
- Brainstorms ระดมความคิดร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ทั้งหมดตลอด Quarter นี้
- Show and Share นำเสนอชิ้นงานหนังสือนิทานภูมิภาคของประเทศไทย
สื่อ/อุปกรณ์
- บรรยากาศในห้องเรียน


วันอังคาร
ชง
- ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้
- แลกเปลี่ยนสิ่งที่เรียนมาทั้งQuarter
เชื่อม
- ครูและนักเรียนนั่งล้อมวงทบทวนแลกเปลี่ยนแสดงความเห็นเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้มา
ใช้
- นักเรียนแต่ละคนสรุปองค์ความรู้หลังเรียนในรูปแบบ Mind Mapping
 วันพฤหัสบดี
- นักเรียนระดมความคิดวางแผนการเผยแพร่ความรู้
- นำเสนอนิทานทั้งในห้องและข้ามชั้นเรียน
วันศุกร์
ใช้
-  จัดนิทรรศการหนังสือนิทาน
- แลกเปลี่ยนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้
-สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ชิ้นงาน
- Mind Mapping
สรุปองค์ความรู้หลังเรียน
หนังสือนิทาน
สรุปการเรียนรู้ราย
สัปดาห์

- ภาระงาน
- นำเสนอนิทานทั้งในห้องและข้ามชั้นเรียน
- แลกเปลี่ยนสิ่งที่เรียนมาทั้งQuarter

ความรู้
- สามารถอธิบายสิ่งที่ตนเองเข้าใจที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง ภูมิภาคของประเทศไทยมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ชี้ให้เห็นคุณค่า แสดงให้เห็นความเชื่อมโยงสู่ชีวิตจริงได้
- สามารถการวางแผนการนำเสนอการเรียนรู้ที่ผ่านมาให้แก่ผู้อื่นได้ร่วมเรียนรู้ได้ในรูปแบบที่น่าสนใจ
ทักษะ
ทักษะชีวิต
 -  ทักษะการทำงานกลุ่ม สามารถปรับตัวในการอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นที่มีความแตกต่างจากตนได้อย่างมีความสุข

ทักษะการจัดลำดับข้อมูล

- มีการเก็บข้อมูลด้วยวิธีที่หลากหลาย
- สามรถนำข้อมูลมาใช้ในการเรียนรู้และแก้ไขปัญหาสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้

ทักษะการสื่อสาร

- สามารถนำเสนอสิ่งที่เรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจผ่านกิจกรรมที่หลากหลายในรูปแบบต่างๆ

ทักษะการคิด

- คิดวางแผนการทำงานอย่างเป็นมีขั้นตอน
- มีความสนในและสามารถวางแผนการเรียนรู้ได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
- ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยการยอมรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายและแตกต่าง ของเพื่อนๆ
คุณลักษณะ
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
สร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเอง
- เชื่อมโยงจากสิ่งที่ได้พบเห็นสู่การเรียนรู้ผ่านการสร้างสรรค์ชิ้นงานที่หลากหลาย
- มีวินัยและมุ่งมั่นในการทำงานให้บรรลุตามเป้าหมาย ตัวอย่างสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ของนักเรียนประมวลภาพกิจกรรมการเรียนรู้


1 ความคิดเห็น:

  1. ในสัปดาห์นี้พี่ๆป.3 ได้เรียนรู้การวางแผนสรุปองค์ความรู้และการทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด"นักเรียนจะเผยแพร่องค์ความรู้ โครงงานให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไร" นักเรียนและครูนั่งล้อมวงสนทนาระดมความคิดและทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้มาทั้งหมด ครูให้นักเรียนสรุปองค์ความรู้หลังเรียนผ่านทาง Mind Mapping ในชั่วโมงต่อมานักเรียนแต่ละคนทำนิทานเกี่ยวกับประเทศไทยของตนเองในขณะพี่ๆป.3 ทำหนังสือนิทานเกิดปัญหาครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิดพี่จะมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไร พี่เฟรม: ผมลืมเอาหนังสือนิทานมาแต่ผมแก้ไขปัญหาโดยการแต่งนิทานลงในสมุดก่อนครับ พี่ชมพู่:ข้อมูลที่หนูจะเอามาแต่งเป็นนิทานยังไม่ครบหนูแก้ไขปัญหาโดยการค้นหาข้อมูลจากหนังสือค่ะ จากนั้นครูให้นักเรียนซ้อมนำเสนอนิทานของตนเองให้ครูและเพื่อนๆฟังหลังจากที่นำเสนอเสร็จครูและนักเรียนนั่งล้อมวงเป็นวงกลมทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกันนักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

    ตอบลบ