เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic:เรารักกัน
เป้าหมาย(Understanding Goal):
- เข้าใจถึงความแตกต่างหลากหลายของแต่ละภูมิภาคทั้งทางด้านภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ฯลฯเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงต่อช่วงเวลา เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ เคารพ ยอมรับในความต่างนั้นและอยู่ร่วมกันอย่างศานติ
- เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงและการวิวัฒน์ของสังคมที่มีผลทั้งต่อความต้องการใช้ทรัพยากรอันจำกัด และวิถีการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป คุณค่า ความสำคัญของวิถี วัฒนธรรมดั้งเดิมที่งดงาม รวมทั้งตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรอันจำกัดสามารถจัดสรรมาใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

Week 3


เป้าหมายรายสัปดาห์ :  เข้าใจและสามารถกระบวนการวางแผนการเรียนรู้มีกระบวนการทำงานได้อย่างเป็นขั้นตอนและสร้างสรรค์ 

Week
Input
Process
Output
Outcome
3

โจทย์  วางแผนการเรียนรู้
คำถาม
-นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องอะไรใน Quarter  นี้
นักเรียนจะตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้นี้ว่าอย่างไรเพราะเหตุใดจึงใช้ชื่อนั้น
-นักเรียนจะทำแผนการเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิภาคให้ผู้อื่นเข้าใจผ่านนิทานสร้างสรรค์และน่าสนใจอย่างไร

เครื่องมือคิด
- Brainstorms ระดมความคิดร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่อยากเรียนรู้  
- Round Rubin แสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับปฎิทินการเรียนรู้
- Think Pair Share ตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้
- Blackboard Share สิ่งที่รู้แล้วและคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่อยากเรียนรู้
- Mind Mapping สรุปองค์ความรู้ก่อนเรียน
- Show and Share นำเสนอชิ้นงาน
- Wall Thinking ปฎิทินการเรียนรู้, สิ่งที่รู้แล้ว  สิ่งที่อยากเรียนรู้
สื่อ/อุปกรณ์
- บรรยากาศในห้องเรียน


วันจันทร์
ชง
- ครูและนักเรียนร่วมทบทวนที่ผ่านมา
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับโครงงานใน Quarter  นี้”
เชื่อม
- นักเรียนเขียนเรื่องที่อยากเรียนรู้ลงในกระดาษ
ชง
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้นี้ว่าอย่างไร เพราะเหตุใดจึงใช้ชื่อนั้น
เชื่อม
- ครูแจกกระดาษการ์ดให้นักเรียนคนละ 1 แผ่นให้นักเรียนเขียนชื่อโครงงาน
- นักเรียนช่วยกันแสดงความคิดเห็นนำเสนอแล้วรวมแต่ละชื่อ จนได้ชื่อหน่วยการเรียนรู้
วันอังคาร
ชง
- ครูและนักเรียนร่วมทบทวนที่ผ่านมา
ใช้
 - นักเรียนแต่ละคนสรุปองค์
ความรู้ Mind Mapping ก่อนเรียน
วันพฤหัสบดี
ชง
-ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะทำแผนการเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิภาคให้ผู้อื่นเข้าใจผ่านนิทานสร้างสรรค์และน่าสนใจอย่างไร”
เชื่อม
- นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- ครูแจกกระดาษให้นักเรียนคนละ 2 แผ่นเขียนสิ่งที่รู้แล้ว-สิ่งที่อยากเรียนรู้ นำสิ่งที่อยากเรียนรู้มาจัดกลุ่มหัวข้อร่วมกันเพื่อทำปฏิทินการเรียนรู้ร่วมกัน 
- นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นและวางแผนกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน
ใช้
- นักเรียนร่วมกันออกแบบตกแต่งปฏิทินการเรียนรู้
วันศุกร์
ชง
- ครูและนักเรียนทบทวนแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้
ใช้
-นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ชิ้นงาน
ตั้งชื่อชื่อหน่วยการเรียนรู้
- สิ่งที่รู้แล้ว/สิ่งที่อยากรู้
- ปฏิทินการเรียนรู้
- Mind Mapping สรุปองค์ความรู้ก่อนเรียน
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
- ภาระงาน
- ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้
- วางแผนทำปฏิทินการเรียนรู้
ความรู้
ออกแบบวางแผนการเรียนรู้และเลือกสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้
 ทักษะ :
ทักษะชีวิต
การเลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
เข้าใจและมีเป้าหมายในการเรียนรู้สิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม ทำปฏิทินการเรียนรู้
สามารถเรียนรู้และเชื่อมโยงเรื่องที่ศึกษากับชีวิตประจำวันของตนเองได้
ทักษะการคิด
การคิดวางแผนให้สอดคล้องกับเนื้อหาและกิจกรรมที่อยากเรียนรู้
 -  การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
สังเคราะห์ข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ตนเองรับรู้ได้
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่มวางแผนและจัดทำปฏิทินการเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
- ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยการยอมรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายและแตกต่าง ของเพื่อนๆ
คุณลักษณะ :
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
คิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน ออกแบบปฏิทินการเรียนรู้
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น


ตัวอย่างสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์


ตัวอย่างชิ้นงาน
ประมวลภาพกิจกรรมการเรียนรู้


1 ความคิดเห็น:

  1. ในสัปดาห์นี้พี่ๆป.3 ได้เรียนรู้การวางแผนการเรียนรู้โดยครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด"นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับโครงงานใน Quarter นี้ " ครูแจกกระดาษการ์ดให้นักเรียนคนล่ะ 1 แผ่นให้นักเรียนเขียนสิ่งที่อยากเรียนรู้ Quarter นี้ พี่ป.3 อยากเรียนรู้เรื่องประเทศไทย 13 คน อยากเรียนรู้เรื่องหนอนไหม 6 คน อยากเรียนรู้เรื่องดวงดาวและอวกาศ 4 คน อยากเรียนรู้เรื่องปลูกมัน 1 คน จึงได้ข้อสรุปว่าในQuarter นี้พี่ป.3 จะเรียนเรื่องประเทศไทย Quarter2 เรียนเรื่องหนอนไหม Quarter3 เรียนเรื่องดวงดาวและอวกาศ ซึ่งการเลือกเรื่องที่พี่ๆป.3อยากเรียนรู้เป็นที่พอใจของทุกคน จากนั้นครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด"นักเรียนจะตั้งชื่อโครงงานนี้ว่าอะไร เพราะเหตุใดจึงใช้ชื่อนั้น"ครูแจกกระดาษการ์ดให้นักเรียนคนล่ะ 1 ใบ ตั้งชื่อโครงงานเมื่อทุกคนตั้งชื่อโครงงานของตัวเองแล้วนักเรียนจับกลุ่มกลุ่มล่ะ 5 คนเอาชื่อของแต่ละคนมารวมเป็นชื่อเดียวกันเมื่อแต่ละกลุ่มได้ชื่อโครงงานแล้วเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มล่ะ 10 คนเอาชื่อโครงงานที่ได้มารวมกันเป็นชื่อเดียวกันเมื่อได้ชื่อแล้ว นักเรียนเอาชื่อเรื่องที่ได้มาขมวดรวมกันโดยเอาชื่อที่เลือกแล้วเอามารวมเป็นชื่อเดียวกันได้ชื่อ "เรารักกัน" พี่ป.3 ให้เหตุผลว่าอยากให้คนไทยแต่ละภูมิภาครักกันค่ะ/ครับ จากนั้นครูแจกกระดาษให้นักเรียนคนล่ะ 1 แผ่นเขียนสิ่งที่รู้แล้วสิ่งที่อยากเรียนรู้ของแต่ล่ะคนจากนั้นักเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มล่ะ 5 คน มาขมวดกันแล้วนำมาเขียนลงกระดาษแผ่นใหญ่ จากนั้นครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ทั้งหมดตลอดสัปดาห์ นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

    ตอบลบ