เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic:เรารักกัน
เป้าหมาย(Understanding Goal):
- เข้าใจถึงความแตกต่างหลากหลายของแต่ละภูมิภาคทั้งทางด้านภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ฯลฯเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงต่อช่วงเวลา เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ เคารพ ยอมรับในความต่างนั้นและอยู่ร่วมกันอย่างศานติ
- เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงและการวิวัฒน์ของสังคมที่มีผลทั้งต่อความต้องการใช้ทรัพยากรอันจำกัด และวิถีการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป คุณค่า ความสำคัญของวิถี วัฒนธรรมดั้งเดิมที่งดงาม รวมทั้งตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรอันจำกัดสามารถจัดสรรมาใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

Week 9
เป้าหมายรายสัปดาห์  : นักเรียนสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนร่วมกันเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทย ตลอดจนประเทศไทยในอนาคตตามความคิดของตนเองได้

Week
Input
Process
Output
Outcome
9

โจทย์  ประเทศไทยในอนาคต
คำถาม
- ประเทศไทยในอนาคตจะเป็นอย่างไร เพราะเหตุใดจะเป็นเช่นนั้น
- นักเรียนอยากให้ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง
เครื่องมือคิด
- Brainstorms ระดมความคิดร่วมกันเกี่ยวกับประเทศไทยในอนาคต
- Show and Share นำเสนอนิทานช่องประเทศไทยในอีก 10 ปีข้างหน้า
 สื่อ/อุปกรณ์
- บรรยากาศในห้องเรียน
- ภาพยนตร์เรื่อง 2012 วันสิ้นโลก

วันจันทร์
ชง
- ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้
- ครูเปิดภาพยนตร์เรื่อง 2012 วันสิ้นโลก ให้นักเรียนชม
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนเห็นอะไร/รู้สึกอย่างไร/เกี่ยวข้องกับตนเองอย่างไร/จะนำไปใช้ประโยชน์อย่างไร
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “ประเทศไทยในอนาคตจะเป็นอย่างไร เพราะเหตุใดจะเป็นเช่นนั้น”
เชื่อม
- ครูและนักเรียนนั่งล้อมวงเป็นวงกลมสนทนาเกี่ยวกับประเทศไทยในอนาคตจะเป็นอย่างไร เพราะเหตุใดจะเป็นเช่นนั้น
ใช้
- นักเรียนแต่ละคนวาดภาพประเทศไทยในอนาคต

วันอังคาร
ใช้
- นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่ม กลุ่มล่ะ 3 คน ทำนิทานนิทานช่องเกี่ยวกับประเทศไทยในอีก 10 ปีข้างหน้า
วันพฤหัสบดี
ใช้
- นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอนิทานช่องประเทศไทยในอีก 10 ปีข้างหน้าให้ครูและเพื่อนฟัง
- ครูและนักเรียนแลกเปลี่ยนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้
-นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
.วันศุกร์
วันหยุดวันอาสาฬหบูชาชิ้นงาน
- ภาพวาดเกี่ยวกับประเทศไทยในอนาคต
- นิทานช่องเกี่ยวกับประเทศไทยในอีก 10 ปีข้างหน้า
สรุปการเรียนรู้ราย
สัปดาห์

- ภาระงาน
- สนทนาพูดคุยเกี่ยวกับประเทศไทยในอนาคต
- นำเสนอนิทานช่องเกี่ยวกับประเทศไทยในอีก 10 ปีข้างหน้า

ความรู้
- นักเรียนสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนร่วมกันเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทย และประเทศไทยในอนาคตตามความคิดของตนเองได้
ทักษะ
ทักษะชีวิต
- สามารถอธิบายการใช้อุปกรณ์ในการสร้างชิ้นงานได้
- สามารถแสดงความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่นและรู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง
- สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้
- สามารถมองเห็นข้อดี ข้อเสีย จากมุมมองที่หลากหลาย
ทักษะการจัดลำดับข้อมูล
- มีการเก็บข้อมูลด้วยวิธีที่หลากหลาย
- สามรถนำข้อมูลมาใช้ในการเรียนรู้และแก้ไขปัญหาสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้
ทักษะการสื่อสาร
- สามารถนำเสนอสิ่งที่เรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจผ่านกิจกรรมที่หลากหลายในรูปแบบต่างๆ
ทักษะการคิด
- คิดวางแผนการทำงานอย่างเป็นมีขั้นตอน
- มีความสนในและสามารถวางแผนการเรียนรู้ได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
- ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยการยอมรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายและแตกต่าง ของเพื่อนๆ
คุณลักษณะ
- เคารพ เห็นคุณค่า ของตนเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ
- มีการทำงานเป็นขั้นตอนและรับผิดชอบ ใส่ใจในหน้าที่ของตนเอง
- สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยการยอมรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายและแตกต่าง ของเพื่อนๆ


ตัวอย่างสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์


ตัวอย่างชิ้นงาน


ประมวลภาพกิจกรรมการเรียนรู้
1 ความคิดเห็น:

  1. ในสัปดาห์นี้พี่ๆป.3 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเทศไทยในอนาคต ครูเปิดภาพยนต์เรื่อง 2012 วันสิ้นโลกให้นักเรียนชม หลังจากชมภาพยนต์จบแล้วครูตังคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเห็นอะไรและได้เรียนรู้อะไร/รู้สึกอย่างไร/เกี่ยวข้องกับตนเองอย่างไร/จะนำไปใช้ประโยชน์อย่างไร พี่บาส:เมื่อเกิดแผ่นดินไหวเราควรหลบอยู่ใต้โต๊ะเพื่อกันสิ่งของตกลงมาทับเราครับ พี่แป้ง:เราต้องเตรียนพร้อมตัวเองอยู่เสอมค่ะ พี่มิกซ์:ถ้าเกิดเหตุการอย่างในภาพยนต์จริงๆหนูจะเตรียมอาหารไว้เยอะๆค่ะ ชั่วโมงต่อมาครูและนักเรียนนั่งล้อมวงเป็นวงกลมระดมความคิดประเทศไทยในอนาคตจะเป็นอย่างไร เพราะเหตุใดจะเป็นเช่นนั้น พี่น้ำมนต์:อาจจะเกิดภูเขาไฟระเบิดเราจะกลับไปโลกอดีตมนุษย์จะอาศัยอยู่ในป่า พี่อั้ม:ในอนาคตอาจจะมีโรงงานเพิ่มมากขึ้นและมีตึกสูงๆอีกมากมาย พี่ซอ:มนุษย์อาจจะกลายพันธุ์ค่ะ พรี่เฟรม:ประเทศไทยในอนาคตอาจจะมีชาวนาใช้ควายไถนาและควายจะเต็มทุ่นนาไปหมด
    พีบาส:ประเทศไทยในอนาคตจะไม่มีคนรวยคนจนทุกคนจะเท่าเทียมกันไปหมดครับ หลังจากนั้นครูให้นักเรียนวาดภาพประเทศไทยในอนาคตและให้นักเรียนจับกลุ่มกันกลุ่มละ 3 คน ทำนิทานช่องประเทศไทยในอีก 10 ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไรและนำเสนอนิทานช่องให้ครูและเพื่อนๆรับฟัง ครูให้นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

    ตอบลบ